ارزش ها

ارزش ها:

  • شفافیت و صداقت تعهد و وفای به عهد  –استقبال از نوآوری و خلاقیت – توانمندی و قابلیت – صراحت در گفتار و کردار – امانتداری و رازداری – بهبود مستمر – روحیه جمعی و مشارکت – انتقال تجربیات و درس آموخته ها – عملکرد فنی مناسب.