استراتژی ها

استراتژی ها:

محورهای استراتژیک:

برنامه اول برنامه دوم
توانمندسازی تثبیت و رشد جایگاه رقابتی

 

استراتژی سازمان مطابق با شکل ذیل بر ۳ پایه (Base) بنا شده است.

پایه اول: توانمندسازی سازمان در زمینه فعالیتهای مدیریت

پایه اول: نفوذ و ورود به بازارهای موجود

پایه اول: تثبیت و رشد جایگاه رقابتی