بازرگانی و سرمایه گذاری

شرکت سرزمین پارس به عنوان یک شرکت معتبر با مالکیت خصوصی در عرصه صنعت این توانمندی را در خود می بیند، که علاوه بر شکست انحصار خارجی ها در این عرصه، قابلیت پیشرو بودن در ورود به بازارهای بین المللی و رشد مناسب دامنه و حجم فعالیت های کاری را دارد و انجام این وظیفه مهم را بر عهده واحد بازرگانی نهاده شده است. مأموریت مدیریت بازرگانی، بیانگر ایجاد ساختاری بر مبنای سازماندهی علمی و گسترش حوزه فعالیت های سازمان هم راستا با اهداف استراتژیک سازمان است.

این مهم بر مبنای سازماندهی علمی و متدلوژی بازاریابی نوین جهانی و همسو با اهداف استراتژیک سازمان میباشد.با توجه به گستردگی حیطه عملیات بازرگانی و امکان درآمدزایی جهت سازمان، مذاکرات و پیگیری های اصولی جهت ورود به عرصه های تجاری با حوزه فعالیت سازمان تا مرحله آماده سازی قرار دارد.

فهرست اقدامات و فعالیتهای این واحد عبارتند از:

  • مشارکت بیشتر در تجارت ملی و جهانی صنعت
  • ارائه خدمات و سرویس های بازرگانی با کیفیت بالاتر و سرعت بیشت
  • توسعه خدمات و ارتقاء سطح بازرگانی در شرکت
  • فراهم آوردن بازارهای جدید و توزیع گسترده خدمات سازمان در سطح منطقه و ملی
  • مشارکت مالی در طرح ها و پروژه های مرتبط
  • ارائه و عرضه خدمات و محصولات نوین
  • ارائه سرویس بازرگانی به شرکت های داخلی و خارجی

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص انجام امور بازرگانی