بیانیه مأمویت

بیانیه مأمویت:

سازمان با بهره گیری از دانش روز مدیریت پروژه و تأکید بر تجارب آموخته شده در گذشته:

الف) متناسب ترین پکیج متدولوژی مدیریت را ایجاد می کند

ب) ابزارها و الگوهای لازم مدیریت را  توسعه می دهد

ج) در جهت مدیریت بهینه و بهبود عملکرد در زمینه های مختلفی چون محدوده، کیفیت، هزینه، زمان و رضایت مشتریان تلاش می نماید.