بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز:

با توجه به اینکه:

  • بازدهی و سودآوری این شرکت در میان شرکت های مشابه خود در ایران شاخص است.
  • کارکنان شرکت از اینکه عضوی از شرکت هستند احساس رضایت و افتخار می کنند.
  • کیفیت ارائه خدمات فنی، مهندسی و مدیریتی شرکت به صورت ملموسی در رضایت و وفاداری مشتریان قابل تشخیص است.

لذا بیانیه چشم انداز سازمان بدینگونه است:

ارتقا سازمان در زمینه مدیریت پروژه حرفه ای و تبدیل آن به یک الگوی برتر در سطح شرکتهای موفق داخل کشور.”