خط مشی ها

خط مشی ها:

  • به کارگیری تکنیک ها و ابزارها و روشهای کاملاً علمی جهت حصول اطمینان از اثربخشی سرمایه گذاری ها (انتخاب گزینه های درست) یک الزام اساسی است
  • به کارگیری روش های کارآمد و متناسب با شرایط روز کسب و کار کشور به منظور حداکثر سازی کارائی (اجرای درست گزینه ها) یک الزام اساسی است
  • به کارگیری نیروهای خبره، باانگیزه و مستعد و بکارگیری بهترین روش ها برای حفظ و نگهداری این نیروها و طرح ریزی سازمانی مدرن و چابک