طراحی،تدوین ،پشتیبانی و اجرای برنامه استراتژی

طراحی،تدوین ،پشتیبانی و اجرای برنامه استراتژی:

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند. این نوع برنامه ریزی که تاکنون اغلب مورداستفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد.

بدیهی است که با گذشت عمر سازمان و بلوغ روزافزون آن ، ضرورت استفاده از مفاهیم برنامه ریزی و کنترل استر اتژیک بیشتر نمایان می گردد.

بر همین اساس شرکت پارس دنا، به عنوان یکی از خدمات خود با اجرای پروژه های مدیریت و برنامه استراتژیک به منظور تبیین جایگاه رقابتی خود در محیط متعامل داخلی و خارجی مینماید.

اهم فعالیتها و فرایندهای مربوط به این مهم عبارت است از: تدبیر، طراحی، تنظیم و ارزیابی کلیه اقدامات و عملیاتی که با رعایت فرصت ها و تهدیدهای محیط برون سازمانی و منابع و توانایی ها و ضعف های درون سازمانی راه رسیدن به آینده مطلوب را به صورتی دقیق، روشن و قابل اندازه گیری بیان مینماید.

از ویژگی های عمده این شرکت در اجرای این برنامه آن است که امکان انجام مرحله ای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در سه بخش( طرح ریزی-اجرا و  ارزیابی) را در یک پروسه تکمیلی ولی جدا از هم ایجاد می نماید و به تناسب هر مرحله، مدیران و کارکنان مرتبط سازمان را درگیر انجام کار می نماید.

فهرست اقدامات این مهم عبارتند از:

  • ترویج و اشاعه برنامه ریزی استراتژیک و ارزشهای سازمانی
  • برنامه ریزی استراتژیک در حوزه های وظیفه ای شرکت
  • مدیریت و پشتیبانی و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمانی
  • پیاده سازی نظام برنامه ریزی استراتژیک
  • ایجاد فرهنگ تفکر استراتژیک در سطح مدیران و کارکنان
  • استخراج نقاط قوت و قابل بهبود، فرصت ها و تهدیدها
  • تدوین ماموریت و چشم انداز و استخراج استراتژی های سازمان
  • تعیین اهداف کلان و اهداف عملیاتی و نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده جهت دستیابی به آنها