قصد بنیادین

  • قصد بنیادین:
  • شناسایی و انتخاب و تبلیغ و بازاریابی حوزه ها و بازارهای هدف
  • تهیه پکیج متدولوژی مدیریت (مشتمل بر تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری، تهیه الگوها، تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز) و توسعه آن در جهت:
  • تبدیل به یک برند قابل اعتماد در سطح منطقه و ملی