مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریتی چیست و چرا از مشاور استفاده کنیم؟

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮیت فرآیندی اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و آﻣﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ.

همچنین مشاوره مدیریت عموماً شامل تعیین و ترکیب بهترین تجارب، تکنیک های تحلیلی،مدیریت تغییر و تحول، پیاده سازی تکنولوژی، توسعه استراتژی و مهارت های مربی گریاست. یکی از مهمترین ویژگی های مشاوره مدیریت کمک کردن به شرکت ها برای بهبود عملکرد عملیاتی و در نتیجه عملکرد مالی آنها بر اساس تحلیل مسایل روزکسب و کارمی باشد.

مشاوره مدیریت یک خدمت بسیار حساس و سودمند است که به مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها کمک می کند تا مواردی را که شاید به دلیل نگاه درونی به سازمان متوجه آن نشده اند و یا تجربه گذار از مشکلی را نداشته اند به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و راه کاری با توجه به شرایط سازمان و مشتریان خود دریافت نمایند.

خدمات مشاوره مدیریت، زمانی موجب ارتقاء توان رقابت، سودآوری، رضایت ذینفعان و رفع تنگناهای سازمانی میگردند که فرآیندهای سازمانی در قالب سیستمی یکپارچه با استفاده ازروش های نوین و ابزارهای علمی متحول گردیده و کلیه سطوح و در رأس آن مدیریت ارشد با اعتقاد کامل پذیرای آن گردند.  به منظور پاسخ گویی به این نیاز روز افزون  واحد تحقیقات و توسعه شرکت کاین در فضایی مستقل و در اختیار داشتن تیم کارشناسی توانمند همواره در جهت توسعه دانش،  نوآوری و ارائه  خدمات  جدید  به مشتریان حرکت نموده و موجبات ارتقای توان عملیاتی شرکت را فراهم می آورد.