پروژه های خدماتی

مدیریت و انجام پروژه های خدماتی:

شرکت در راستای عرضه خدمات و پشتیبانی از پروژه های اجرایی به صورت پیمانکاری اقدام نموده است.نمونه ای از این اقدامات عبارتند از:

  • برنامه ریزی و نظارت و اجرای حراست و حفاظت فیزیکی از پروژه ها با بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود
  • حضور فعال و اجرا و پشتیبانی از برگزاری مراسم ها و نمایشگاه ها و همایشهای منطقه ای و ملی
  • مدیریت و تهیه و توزیع و سرو غذای مورد نیاز برای پروژه ها با ایجاد کترینگ